Korean recipes made with mugwort

ssukbeomuri

Mugwort rice cake

Ssuk-beomul
쑥버물

ssukguk

Mugwort soup

Ssukguk
쑥국