Heng Yin

Heng Yin's Korean food photos

  1. One of my favourite Korean dish —— Fried mandu

  2. Spicy stir-fried pork (Dwaejigolgibokkeum)

  3. Fried mandu

  4. bibimbap