kathing

kathing's Korean latest food photos

  1. First time making Hotteok!

  2. My first time making tteokbokki!

  3. Japchae!

  4. Jjinppang-mandu (Steamed Pork Buns)