susannevh

susannevh's Korean food photos

  1. Japchae

  2. Egg plant

  3. Mapa tofu

  4. Doeji Bulgogi (spicy stir-fried pork)