simone

simone's Korean food photos

  1. Dakbokkeumtang (spicy braised chicken)

  2. Spicy braised chicken (Dakbokkeumtang)