Thai cuisine pages

  1. Som Thum or in Lao, Thum Mak Houng, green papaya salad.

  2. Som Tam

  3. Som Tam made with mango!

  4. SOM TAM

  5. Som tam made with mango

  6. Som tam (Thai papaya salad)