homemade dumplings pages

 1. Making mandu, first try!

 2. dumpling soup (manduguk: 만두국)

  Dumpling soup (Mandu-guk: 만두국)

 3. New Year’s Eve Mandu

 4. Vegetarian mandu!

 5. kimchi mandu

  King-size kimchi dumplings (Kimchi-wangmandu)

 6. Korean dumplings

  Mandu (Dumplings)